Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu                

Kierownik, świadczenie rodzinna, 500+: tel./fax 29 761 34 77

Pracownicy socjalni: tel. 29 767 30 11

Adres e-mail: ops@ugrzewnie.pl

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu jest jednostką organizacyjną Gminy Rzewnie. Terenem działania jest gmina wiejska Rzewnie.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach, dotyczące ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, a w szczególności:

  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej,
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  • Pobudzenia społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • Prowadzenie fachowej działalności socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom celem odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • Organizowanie poradnictwa socjalnego i usług opiekuńczych,
  • Zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
  • Rozwijanie innych form pomocy i samopomocy społecznej,
  • Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Rzewnie

Autor: Grażyna Niezgoda