Dodatki Mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje:
Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych;
Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
Osobom mieszkającym w lokalach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Wymogiem przyznania dodatku jest zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w lokalu przez wszystkie osoby umieszczone we wniosku. Jeżeli osoba jest zameldowana w lokalu, ale w nim nie zamieszkuje, nie należy wpisywać jej do wniosku.

Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę jest mniejszy niż 150% kryterium
w gospodarstwie 1-osobowym lub 100% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

§ 15% miesięcznych dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 1-osobowym;

§ 12% w gospodarstwie 2-4 osobowym;

§ 10% w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę wynosi 150-175% kryterium w gospodarstwie 1-osobowym lub 150-175% w gospodarstwie wieloosobowym, udział własny gospodarstwa w pokryciu kosztów utrzymania mieszkania wynosi:

20% w gospodarstwie 1-osobowym;
15% w gospodarstwie 2-4 osobowym;
12% w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę jest większy niż 175% kryterium
w gospodarstwie 1-osobowym lub 125% w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas wracamy do niższego udziału własnego. Ewentualnie wyliczony dodatek mieszkaniowy obniża się natomiast o nadwyżkę między osiągniętym miesięcznym dochodem na osobę,  a kryterium ustawowym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania „starego” dodatku. Wysokość dodatku wylicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na powierzchnię normatywną a kwotą, którą rodzina musi pokryć z własnych dochodów.

Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu ziemnego, wówczas przysługuje ryczałt na zakup opału.

Wysokość dodatku łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Wydanie decyzji może być poprzedzone wywiadem środowiskowym, który powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku stwierdzenia rażących dysproporcji lub odmowy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, odmawia się przyznania dodatku.

Jeżeli osoba przez okres dwóch miesięcy nie opłaca kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy czynszem, a dodatkiem, wówczas wstrzymuje się dodatek. Po uregulowaniu należności, co potwierdzi zaświadczenie od zarządcy budynku, dodatek mieszkaniowy zostaje odblokowany. Wstrzymanie dodatku nie wyklucza możliwości   ubiegania się o nowy dodatek po upływie okresu przyznania poprzedniego.

W przypadku najemców mieszkań płacących czynsz najmu, czyli tzw. „odstępne”,Ośrodek prosi o potwierdzenie czy z tytułu czynszu najmu, właściciel  mieszkania odprowadza podatek dochodowy. Aby udowodnić, iż podatek ten jest  odprowadzany, Ośrodek prosi o następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie właściciela lokalu, że odprowadza podatek i kopię oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania złożonego w Urzędzie Skarbowym.
  2. Oświadczenie właściciela lokalu, że odprowadza podatek i PIT potwierdzający jego odprowadzanie lub
  3. Oświadczenie właściciela lokalu, że odprowadza podatek i kopie potwierdzenia jego zapłaty.

Dokumenty do pobrania:
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami
2. zaswiadczenie_o_wysokosci _wynagrodzenia.pdf

Autor: Grażyna Niezgoda