Dodatek Energetyczny

Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc dla najuboższych najemców, pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

Gdzie złożyć wniosek?

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. Osoba ubiegająca się o dodatek musi przedstawić następujące dokumenty: wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego; umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

10 złotych za każdą decyzję? Na razie nie

Wielu ubogich najemców odstraszała opłata skarbowa w wysokości 10 zł za każdą decyzję wydaną przez właściwy urząd. Jeszcze kilka miesięcy temu składający wniosek był zobligowany odebrać aż trzy decyzje: po raz pierwszy na początku roku, po raz drugi w kwietniu kiedy zmieniane są stawki ryczałtowe przez Ministra Gospodarki oraz trzeci raz w połowie roku , kiedy traci prawo do dodatku mieszkaniowego. Obecnie te przepisy zostały uchylone – w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2017 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

– dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie;
– dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie;
– dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie.

Kto wypłaca dodatek?

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to dodatek energetyczny wypłaca się do 30 dnia tego miesiąca.

Czy dodatek można stracić?

Nie można stracić dodatku energetycznego, przyznanego w drodze prawomocnej decyzji organu samorządowego. Przepisy jednak nie precyzują, na jaki czas jest przyznawany dodatek. Tu zwrócić należy uwagę na powiązanie dodatku mieszkaniowego z dodatkiem energetycznym. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy. W przypadku utraty prawa do tego dodatku osoba traci prawo również do pobierania dodatku energetycznego.

zobacz także:

Podstawa wyliczeń dodatku:

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Autor: Grażyna Niezgoda