Decyzje

Przyznanie świadczeń
Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego (środowiskowego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o pomoc. W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o pomoc.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Autor: Grażyna Niezgoda