NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Rzewnie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłaszamy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. w stopniu znacznym lub
 2. w stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników Programu, na których Gmina Rzewnie uzyskała dofinansowanie to 9 osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie mogą dokonać swojego zgłoszenia w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku

Każda osoba zgłaszająca się do Programu powinna przedłożyć:

 • Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • podpisaną Klauzulę informacyjną,
 • Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wszystkie ww. wzory dokumentów są dostępne w siedzibie OPS, a zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zgłoszenia do Programu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu, które będzie Realizatorem Programu na terenie gminy Rzewnie.

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że asystent nie jest członkiem jego rodziny i jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej wobec danej osoby. Zakłada się, że dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów asystent, na gruncie wzajemnej akceptacji, będzie wspierał osobę niepełnosprawną w realizacji jej zamiarów.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wówczas wskazuje go Realizator, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. działu Programu, które wskazują, że usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu, lub
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.