Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu

Aktualności

Artykuły

20 lutego 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Gmina Rzewnie przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników Programu, na których Gmina Rzewnie uzyskała dofinansowanie to 9 osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023
20 lutego 2023

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

W związku z przystąpieniem przez Gminę Rzewnie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłaszamy nabór uczestników do ww. Programu.

Czytaj więcej o: NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023
25 stycznia 2023

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2021 PLUS

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2021 PLUS