DODATEK OSŁONOWY - NOWE ŚWIADCZENIE!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to
nowe świadczenie , które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących
obywateli w pokryciu części kosztów energii. Zadanie to będzie realizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wszystko zależy od dochodów.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie
przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym
wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie
przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna
osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie
rozpatrzony pierwszy złożony.
Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa
powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku
osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W
przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest
niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Terminy składania wniosków.
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy
złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część
zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia
2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października,
cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.
Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1 150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w OPS w Rzewniu.
tel.  29 761 34 77